Hosteli isikuandmete töötlemise tingimused

Kehtivad alates 01.06.2019.a.

SISSEJUHATUS

Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes on kirjeldatud Neotel OÜ Hosteli (registrikood: 14741071, aadress Uus-Sadama 21, 10120 Tallinn) isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning seda, kuidas me Hosteli külastajate ja muude andmesubjektide isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesolevate isikuandmete töötlemise tingimustega hoolikalt, et aru saada, kuidas me teie isikuandmeid töödelda võime ja millised õigused teil isikuandmete töötlemisega seoses on. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või taotluste korral võtke palun meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

 1. MÕISTED

  „GDPR“

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

  „isikuandmed“

  Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

  „kehtivad õigusaktid“

  Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid.

  „Klient“ või „andmesubjekt“

  Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Hosteli teenuseid ning kelle isikuandmeid Hostel töötleb.

  „Hostel“

  Neotel OÜ, registrikood 14741071, aadress Uus-Sadama 21, 10120 Tallinn.

  „töötlemine“

  Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

  „vastutav töötleja“

  Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise tingimuste tähenduses on vastutav töötleja Hostel.

  „veebileht“

  Hosteli veebileht neotel.ee ja sellega seotud alamdomeenid või Hosteli poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

  „volitatud Töötleja“

  Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 2. ÜLDSÄTTED
  1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Hosteli teenuseid või kui Klient kasutab Hosteli veebilehte.
  2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendi isikuandmete töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kliendiga sõlmitud lepingus või lepingutes või Kliendi antud nõusolekus.
  3. Hostelil on õigus käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada või muuta. Ajakohased ja kehtivad isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad Hosteli veebilehel.
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED
  1. Sõltuvalt konkreetsest olukorrast või Hostel võib Kliendi isikuandmeid töödelda erinevatel eesmärkidel. Hostel töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.
  2. Hostel töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alusel:
   1. Kliendiga majutusteenuse lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmise tagamiseks (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt b);
   2. Hosteli juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks turismiseaduse alusel või seoses raamatupidamiskohustuse täitmisega raamatupidamisseaduse alusel(õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt c).
    1. Turismiseaduse § 24 alusel kohustub Hostel registreerima Kliendid külastajakaardi alusel, kuhu kantakse Kliendi kohta järgmised andmed:
     1. nimi, sünniaeg, kodakondsus ja aadress;
     2. Kliendiga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus;
     3. majutusteenuse osutamise aeg;
     4. kui Klient ei ole Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi või Šveitsi kodanik või Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane, siis Kliendi reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riik;
  3. Hosteli õigustatud huvi korral, tingimusel, et Hosteli õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt f).
 4. ISIKUANDMETE KOGUMINE
  1. Hostel töötleb Kliendi kohta neid isikuandmeid, mida Klient on Hostelile ise edastanud. Hostel ei kogu Kliendi kohta isikuandmeid ise kolmandatest allikatst.
  2. Isikuandmed, mida Hostel oma Klientide kohta kogub ja töötleb, hõlmavad järgmisi Kliendi poolt toa broneerimisel Hostelile edastatud andmeid:
   1. nimi, e-post, telefoninumber;
   2. Hostelisse saabumise aeg ja Hostelis viibimise periood;
   3. toa broneerimisel valitud toa tüüp;
   4. turismiseaduse § 24 alusel koostatud külastajakaardile sisestatud eelpool nimetamata andmed: sünniaeg, kodakondsus, aadress; Kliendiga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus, kui Klient ei ole Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi või Šveitsi kodanik või Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane, siis Kliendi reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riik.
  3. Hosteli poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkivad andmed Kliendi kohta (näiteks Hosteli külastamise käigus tellitud teenuste andmed, näiteks andmed minibaarist ostetud toodete kohta).
 5. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD
  1. Hostel ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.
  2. Üldreeglina säilitatakse Hosteli poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud isikuandmeid 3 aasta jooksul Kliendiga sõlmitud lepingu lõppemisest (säilitamise õiguslik alus: tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõige 1).
  3. Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest säilitab Hostel 7 aastat tehingu tegemisele järgneva kalendriaasta lõpust alates (säilitamise õiguslik alus: raamatupidamise seadus § 12).
  4. Külastajakaarte säilitab Hostel kuni 2 aastat selle kalendriaasta lõpust arvates, millal külastajakaart täideti (säilitamise õiguslik alus: turismiseaduse § 24 lõige 6).
  5. Üksikasjaliku teabe saamiseks teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.
 6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  1. Hostelil on kehtiva alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid.
  2. Hosteli volitatud töötlejad, kes võivad Kliendi isikuandmeid töödelda on näiteks, aga mitte ainult IT-teenuste osutajad (näiteks serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või Hosteli turundusparterid.
  3. Volitatud töötlejate kasutamise korral on jääb Hostel Kliendi ees täielikult vastutavaks selle eest, et volitatud töötlejad töötleksid Kliendi isikuandmeid õiguspäraselt.
 7. ISIKUANDMETE TURVALISUS
  1. Hostel kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
  2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Hostel isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 8. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE
  1. Hostel kasutab enda territooriumil turvakaameraid isikute ja vara kaitse eesmärgil.
  2. Turvakaamerate kasutamise kohta on turvakaamerate jälgimisalasse alati paigutatud silt turvakaamera kasutamise kohta. Turvakaameraid kasutatakse ainult Hosteli üldaladel. Turvakaameraid ei ole kunagi paigaldatud Hosteli tubadesse, tualettruumidesse, duširuumidesse või mujale, kus meie Kliendid võivad eeldada täielikku privaatsust.
  3. Hostel ei edasta turvakaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks volitatud isikute poolt. Näiteks varguse korral võib Hostel edastada salvestise Politsei- ja Piirivalveametile.
  4. Hostel säilitab turvakaamerate salvestisi kuni 2 kuud alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul.
 9. KÜPSISED
  1. Hostel kasutab oma veebilehel küpsiseid.
  2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.
  3. Hostel kasutab Veebilehel küpsiseid järgmiste tööriistade kaudu:
   1. Google, Inc, aadress 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid, poolt pakutav Google Analytics analüüsitööriist, mis aitab veebisaitide ja rakenduste omanikel mõista, kuidas külastajad nende vara kasutavad. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”. Täpsem kirjeldus Google poolt kasutatavate küpsiste kohta on kirjas Google tingimustes, mis on kättesaadavad: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
  4. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides.
  5. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.
 10. KLIENDI ÕIGUSED
  1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil isikuandmete töötlemisel järgmised õigused:
   1. juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Hostelil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Hostel Kliendi kohta töötleb;
   2. õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Hostelilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
   3. õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Hostelile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
   4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
   5. õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Hostel piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui Hostel ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
   6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus Hostelile antud nõusolek tagasi võtta;
   7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Hostelilt isikuandmeid, mida Klient on Hostelile esitanud ning mida Hostel töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Hostel edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
   8. õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
  2. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Hosteli õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.
 11. KONTAKTANDMED

  Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:

  Ärinimi: Neotel OÜ
  Aadress: Uus-Sadama 21, 10120 Tallinn 
  Telefon: +3725156543 
  E-post: info@neotel.ee 

Kontakt

Neotel OÜ
Kood: 14741071
Uus-Sadama 21, 10120 Tallinn

neotel.ee

Kontakt