Üldtingimused

1. KOHALDAMISALA
1.1 Käesolevad tingimused („Üldtingimused“) on üldtingimusteks lepingutele („Leping“), mis
sõlmitakse Neotel OÜ Hosteli („Hostel“) tubade üürimiseks ja muude Hosteli poolt pakutavate teenuste
osutamiseks broneeringu tegijale („Klient“).

2. LEPINGU SÕLMIMINE JA OSAPOOLED
2.1 Leping loetakse Kliendi ja Hosteli vahel sõlmituks Kliendi poolt tehtud broneeringu kinnitamisel
Hosteli poolt.
2.2 Juhul kui Hostelis broneeringu alusel peatuv isik ei ole broneeringu tegijks, siis kohustub
broneeringu alusel Hostelis peatuv isik aktsepteerima käesolevaid Üldtingimusi ning sellisel juhul
vastutab Lepingust broneeringu tegijale tulevate kohustuste (välja arvatud Hosteli toa eest tasu
maksmise kohustuse) täitmise eest solidaarselt Hostelis broneeringu alusel peatuv isik.
2.3 Broneeringu tegemisega kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustunud käesolevate Üldtingimustega
ning annab nõusoleku oma broneeringus avaldatud isikuandmete töötlemiseks Hosteli ja Hosteli
poolt volitatud isikute poolt.

3. BRONEERIMINE JA TASUMINE
3.1 Hosteli toa broneerimine Kliendi poolt toimub Hosteli online broneerimissüsteemis. Broneeringuks
vajalike andmete sisestamisel ning makse teostamisel väljastab Hostel kliendile tema poolt
avaldatud e-posti aadressile broneeringu kinnituse koos Hostelisse ja broneeritud Hosteli tuppa
sissepääsuks vajaliku koodiga („Kood“).
3.2 Klient tasub Hosteli toa kasutamise ja muude teenuste eest täies mahus Hosteli online
broneerimissüsteemis broneeringu tegemisel.
3.3 Hosteli koduleheküljel avaldatud hinnakiri on informatiivne ning Klient tasub Hostelile toa
kasutamine ja muude teenuste eest vastavalt broneeringu tingimustele. Hinnad on eurodes ning
sisaldavad käibemaksu.

4. HOSTELIS VIIBIMINE
4.1 Kui pooled ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud, on Kliendil õigus broneeritud Hosteli tuba
kasutada alates kell 15:00 broneeringu alguskuupäevast kuni kell 12:00 broneeringu
lõppkuupäeval. Broneeringu kinnitusel Kliendile väljastatud Kood kehtib ainult eelnimetatud
ajavahemikul.
4.2 Koos Hosteli toaga on Kliendil õigus kasutada kõigi Hosteli külastajate ühisesse kasutusse antud
ruume („Ühiskasutatavad Ruumid“). Ühiskasutatavate Ruumide kasutamise kord on sätestatud
Hosteli sisekorraeeskirjas („Sisekorraeeskiri“).
4.3 Kliendi Lepingust tulenevat tasu maksmise kohustust ei mõjuta asjaolu, et Klient ei kasuta
broneeritud ajavahemikul Hosteli tuba, Ühiskasutatavaid Ruume või muid teenuseid, milles on
Lepingus kokku lepitud (sh ei ilmu).
4.4 Juhul kui Klient ei tagasta Hosteli tuba hiljemalt Üldtingimuste punktis 4.1 nimetatud broneeringu
lõppajaks, on Hostelil õigus nõuda leppetrahvi summas 45 eurot iga viivitatud tunni eest.
4.5 Klient kohustub Hostelis viibimise ajal järgima Sisekorraeeskirja, arvestama teiste Hosteli
külastajatega ning mitte tegelema heade kommetega vastuolus või ebaseadlusliku tegevusega.
4.6 Suitsetamine ja lemmikloomad ei ole Hostelis lubatud. Eelnimetatu rikkumisel kohustub Klient
tasuma Hostelile leppetrahvi summas 1000 eurot.
4.7 Hostel ei taga Kliendile parkimise võimalust. Parkimisvõimaluste kohta Hostelit ümbritsevas
piirkonnas on võimalik leida infot Hosteli koduleheküljel.
4.8 Hostelis puudub kohal viibiv administratsioon ning Hostelis viibimise ajal esinevate probleemide
korral tuleb Kliendil helistada Hosteli valvetelefonile, mis on avaldatud Hosteli koduleheküljel.

5. BRONEERINGU TÜHISTAMINE
5.1 Kliendil on õigus broneering tühistada kuni 24 tundi enne Üldtingimuste punktis  4.1 nimetatud
broneeringu algusaega.
5.2 Broneeringu tühistamiseks saadab Klient Hosteli koduleheküljel avaldatud Hosteli e-posti
aadressile teate broneeringu tühistamise kohta. Teade peab olema saadetud samalt e-posti
aadressilt, mille Klient on broneeringu tegemisel Hostelile avaldanud. Juhul kui Klient edastab
nõuetekohase broneeringu tühistamise teate punktis 5.1 nimetatud tähtaja jooksul, siis tühistab
Hostel broneeringu ning tagastab Kliendi poolt broneeringu tegemisel tasutud summa hiljemalt 24
tunni / 3 tööpäeva jooksul alates tühistamise teate saamisest.
5.3 Pärast Üldtingimuste punktis 5.1 nimetatud aja möödumist on Kliendil õigus broneering tühistada
ainult Hosteli nõusolekul.
5.4 Hostelil on õigus broneering igal ajal tühistada järgmistel alustel:
5.4.1 Hosteli poolne Lepingu täitmine ei ole Hostelist mitte-tuleneval põhjusel võimalik;
5.4.2 Hostelil on alus arvata, et Klient võib rikkuda Lepingut või tekitada kahju;
5.4.3 Klient rikub Lepingut või Sisekorraeeskirja või tegeleb ebaseadusliku tegevusega või häirib
teiste Hosteli külastajate Hostelis viibimist.
5.5 Hosteli poolt punktides 5.4.1 ja 5.4.2 nimetatud põhjusel broneeringu tühistamisel tagastab Hostel
Kliendile tühistatud ajavahemiku eest broneeringu tegemisel tasutud summa hiljemalt 3
tööpäeva jooksul. Kliendil ei ole õigust esitada Hosteli vastu broneeringu tühistamisest tuleneva
kahju hüvitamise nõudeid. Hosteli poolt punktis 5.4.3 nimetatud põhjusel broneeringu tühistamisel
ei kuulu Kliendi poolt broneerimisel tasutud summa Kliendile tagastamisele.
5.6 Kinnitatud broneeringut ei ole võimalik muuta. Vastava soovi korral on Kliendil võimalus broneering
vastavalt käesolevas punktis 5 sätestatule tühistada ning teha uus broneering. Uue broneeringu
tegemisel ei rakendata tühistatud broneeringu tingimusi.

6. KLIENDI VASTUTUS
6.1 Klient vastutab enda ja temaga koos Hosteli toas peatuvate isikute ning oma külaliste poolt
põhjustatud Hosteli vara hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest ning Hostelile või teistele
Hosteli külastajatele põhjustatud kahju eest.
6.2 Kui Klient on vastavalt seadusele või Lepingule kohustatud hüvitama Hostelile viimase poolt tehtud
või tehtavad kulutused või Kliendi poolt tekitatud kahju, peab Klient niisugused kulutused või kahju
hüvitama 10 (kümne) päeva jooksul alates Hosteli poolt vastava nõude esitamisest.

7. HOSTELI VASTUTUS
7.1 Hostel ei vastuta Kliendile kuuluvate esemete juhuliku hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest.
7.2 Hostel ei vastuta Kliendi raha ja väärtasjade eest.
7.3 Hostel vastutab üksnes otsese varalise kahju eest kuni Lepingust tuleneva tasu 2 -kordses
ulatuses. Nimetatud piirangut ei kohaldata Hosteli poolse Lepingu tahtliku või raskelt hooletu
rikkumise korral või isikukahju põhjustamisel.

8. LÕPPSÄTTED
8.1 Lepingu muutmine toimub poolte kokkuleppel.
8.2 Üldtingimuste muutmise korral kehtivad sõlmitud Lepingu suhtes Lepingu sõlmimise ajal kehtinud
Üldtingimused.
8.3 Poolte vahel sõlmitud Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
8.4 Poolte vahel sõlmitud Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse läbirääkimiste teel. Kliendil on õigus
oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole. Kokkuleppe
mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Neotel OÜ
Registrikood: 14741071
Aadress: Uus-Sadama 21, 10120 Tallinn
Telefon: +3725156543 
E-posti aadress: info@neotel.ee 

Kontakt

Neotel OÜ
Kood: 14741071
Uus-Sadama 21, 10120 Tallinn

neotel.ee

Kontakt