Üldtingimused

1. KOHALDAMISALA
1.1 Käesolevad tingimused („Üldtingimused“) on üldtingimusteks lepingutele („Leping“), mis
sõlmitakse Neotel OÜ Hosteli („Hostel“) tubade üürimiseks ja muude Hosteli poolt pakutavate teenuste
osutamiseks broneeringu tegijale („Klient“).

2. LEPINGU SÕLMIMINE JA OSAPOOLED
2.1 Leping loetakse Kliendi ja Hosteli vahel sõlmituks Kliendi poolt tehtud broneeringu kinnitamisel
Hosteli poolt.
2.2 Juhul kui Hostelis broneeringu alusel peatuv isik ei ole broneeringu tegijks, siis kohustub
broneeringu alusel Hostelis peatuv isik aktsepteerima käesolevaid Üldtingimusi ning sellisel juhul
vastutab Lepingust broneeringu tegijale tulevate kohustuste (välja arvatud Hosteli toa eest tasu
maksmise kohustuse) täitmise eest solidaarselt Hostelis broneeringu alusel peatuv isik.
2.3 Broneeringu tegemisega kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustunud käesolevate Üldtingimustega
ning annab nõusoleku oma broneeringus avaldatud isikuandmete töötlemiseks Hosteli ja Hosteli
poolt volitatud isikute poolt.

3. BRONEERIMINE JA TASUMINE
3.1 Hosteli toa broneerimine Kliendi poolt toimub Hosteli online broneerimissüsteemis. Broneeringuks
vajalike andmete sisestamisel ning makse teostamisel väljastab Hostel kliendile tema poolt
avaldatud e-posti aadressile broneeringu kinnituse koos Hostelisse ja broneeritud Hosteli tuppa
sissepääsuks vajaliku koodiga („Kood“).
3.2 Klient tasub Hosteli toa kasutamise ja muude teenuste eest täies mahus Hosteli online
broneerimissüsteemis broneeringu tegemisel.
3.3 Hosteli koduleheküljel avaldatud hinnakiri on informatiivne ning Klient tasub Hostelile toa
kasutamine ja muude teenuste eest vastavalt broneeringu tingimustele. Hinnad on eurodes ning
sisaldavad käibemaksu.

4. HOSTELIS VIIBIMINE
4.1 Kui pooled ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud, on Kliendil õigus broneeritud Hosteli tuba
kasutada alates kell 15:00 broneeringu alguskuupäevast kuni kell 12:00 broneeringu
lõppkuupäeval. Broneeringu kinnitusel Kliendile väljastatud Kood kehtib ainult eelnimetatud
ajavahemikul.
4.2 Koos Hosteli toaga on Kliendil õigus kasutada kõigi Hosteli külastajate ühisesse kasutusse antud
ruume („Ühiskasutatavad Ruumid“). Ühiskasutatavate Ruumide kasutamise kord on sätestatud
Hosteli sisekorraeeskirjas („Sisekorraeeskiri“).
4.3 Kliendi Lepingust tulenevat tasu maksmise kohustust ei mõjuta asjaolu, et Klient ei kasuta
broneeritud ajavahemikul Hosteli tuba, Ühiskasutatavaid Ruume või muid teenuseid, milles on
Lepingus kokku lepitud (sh ei ilmu).
4.4 Juhul kui Klient ei tagasta Hosteli tuba hiljemalt Üldtingimuste punktis 4.1 nimetatud broneeringu
lõppajaks, on Hostelil õigus nõuda leppetrahvi summas 45 eurot iga viivitatud tunni eest.
4.5 Klient kohustub Hostelis viibimise ajal järgima Sisekorraeeskirja, arvestama teiste Hosteli
külastajatega ning mitte tegelema heade kommetega vastuolus või ebaseadlusliku tegevusega.
4.6 Suitsetamine ja lemmikloomad ei ole Hostelis lubatud. Eelnimetatu rikkumisel kohustub Klient
tasuma Hostelile leppetrahvi summas 1000 eurot.
4.7 Hostel ei taga Kliendile parkimise võimalust. Parkimisvõimaluste kohta Hostelit ümbritsevas
piirkonnas on võimalik leida infot Hosteli koduleheküljel.
4.8 Hostelis puudub kohal viibiv administratsioon ning Hostelis viibimise ajal esinevate probleemide
korral tuleb Kliendil helistada Hosteli valvetelefonile, mis on avaldatud Hosteli koduleheküljel.

5. BRONEERINGU TÜHISTAMINE
5.1 Kliendil on õigus broneering tühistada kuni 24 tundi enne Üldtingimuste punktis  4.1 nimetatud
broneeringu algusaega.
5.2 Broneeringu tühistamiseks saadab Klient Hosteli koduleheküljel avaldatud Hosteli e-posti
aadressile teate broneeringu tühistamise kohta. Teade peab olema saadetud samalt e-posti
aadressilt, mille Klient on broneeringu tegemisel Hostelile avaldanud. Juhul kui Klient edastab
nõuetekohase broneeringu tühistamise teate punktis 5.1 nimetatud tähtaja jooksul, siis tühistab
Hostel broneeringu ning tagastab Kliendi poolt broneeringu tegemisel tasutud summa hiljemalt 24
tunni / 3 tööpäeva jooksul alates tühistamise teate saamisest.
5.3 Pärast Üldtingimuste punktis 5.1 nimetatud aja möödumist on Kliendil õigus broneering tühistada
ainult Hosteli nõusolekul.
5.4 Hostelil on õigus broneering igal ajal tühistada järgmistel alustel:
5.4.1 Hosteli poolne Lepingu täitmine ei ole Hostelist mitte-tuleneval põhjusel võimalik;
5.4.2 Hostelil on alus arvata, et Klient võib rikkuda Lepingut või tekitada kahju;
5.4.3 Klient rikub Lepingut või Sisekorraeeskirja või tegeleb ebaseadusliku tegevusega või häirib
teiste Hosteli külastajate Hostelis viibimist.
5.5 Hosteli poolt punktides 5.4.1 ja 5.4.2 nimetatud põhjusel broneeringu tühistamisel tagastab Hostel
Kliendile tühistatud ajavahemiku eest broneeringu tegemisel tasutud summa hiljemalt 3
tööpäeva jooksul. Kliendil ei ole õigust esitada Hosteli vastu broneeringu tühistamisest tuleneva
kahju hüvitamise nõudeid. Hosteli poolt punktis 5.4.3 nimetatud põhjusel broneeringu tühistamisel
ei kuulu Kliendi poolt broneerimisel tasutud summa Kliendile tagastamisele.
5.6 Kinnitatud broneeringut ei ole võimalik muuta. Vastava soovi korral on Kliendil võimalus broneering
vastavalt käesolevas punktis 5 sätestatule tühistada ning teha uus broneering. Uue broneeringu
tegemisel ei rakendata tühistatud broneeringu tingimusi.

6. KLIENDI VASTUTUS
6.1 Klient vastutab enda ja temaga koos Hosteli toas peatuvate isikute ning oma külaliste poolt
põhjustatud Hosteli vara hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest ning Hostelile või teistele
Hosteli külastajatele põhjustatud kahju eest.
6.2 Kui Klient on vastavalt seadusele või Lepingule kohustatud hüvitama Hostelile viimase poolt tehtud
või tehtavad kulutused või Kliendi poolt tekitatud kahju, peab Klient niisugused kulutused või kahju
hüvitama 10 (kümne) päeva jooksul alates Hosteli poolt vastava nõude esitamisest.

7. HOSTELI VASTUTUS
7.1 Hostel ei vastuta Kliendile kuuluvate esemete juhuliku hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest.
7.2 Hostel ei vastuta Kliendi raha ja väärtasjade eest.
7.3 Hostel vastutab üksnes otsese varalise kahju eest kuni Lepingust tuleneva tasu 2 -kordses
ulatuses. Nimetatud piirangut ei kohaldata Hosteli poolse Lepingu tahtliku või raskelt hooletu
rikkumise korral või isikukahju põhjustamisel.

8. LÕPPSÄTTED
8.1 Lepingu muutmine toimub poolte kokkuleppel.
8.2 Üldtingimuste muutmise korral kehtivad sõlmitud Lepingu suhtes Lepingu sõlmimise ajal kehtinud
Üldtingimused.
8.3 Poolte vahel sõlmitud Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
8.4 Poolte vahel sõlmitud Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse läbirääkimiste teel. Kliendil on õigus
oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole. Kokkuleppe
mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Neotel OÜ
Registrikood: 14741071
Aadress: Uus-Sadama 21, 10120 Tallinn
Telefon: +3725156543 
E-posti aadress: info@neotel.ee 

About us

Neotel is a hostel situated at Passenger Port Terminal D, which is an ideal location for travellers staying in Tallinn for a short period of time. The hostel, which was opened in summer 2019, offers 10 freshly renovated and light-filled rooms, accommodating up to 27 people. There is a shared bathroom and toilets, a shared kitchen with the necessary appliances and gadgets and a comfortable rest area. Neotel is perfect for a bigger group or travellers who are comfortable sharing rooms with other people.

The modernly decorated rooms include 7 two person, 1 three person, 1 four person and 1 six person rooms. The rate of the double room is starting at 49 euro, 4 person room is rated starting at 89 euro and 6 person room starting at 129 euro per night. Guests with children can use a baby crib and chair if you notify us at booking.

Neotel is a keyless hostel. The entrance, rooms and elevators operate with code sent to guests with booking confirmation. The booking is very easy and does not require any pre-registration. Just pick the dates, confirm and you will receive the access code by email and SMS. Check-in is from 3 PM and check-out is at 12 PM - we kindly ask you to respect these times. The hostel also offers free WIFI connection.

Neotel, situated close to Porto Franco port and the Passenger Port, is close to all important landmarks of Tallinn. The old town, restaurants and cafes of the central area and Rotermann quarter are just a 10 minute walk away. Telliskivi creative area - the cultural center of Tallinn - as well as the market at Balti Jaam (central rail station) with their hipster night locales and leisure spots are just a half an hour walk away.


Rooms


2 person roomstarting at 75 €
3-person room
starting at 90 €
4-person roomstarting at 118 €
6-person room
starting at 180 €

FAQ

Booking, cancelling and changing booking

When can I check in?
Entry to the hostel is from 3 PM, earlier entry is not possible due to the access code system.

When should I check out?
Check out is at 12 PM latest. The access code will lose its validity at that time and later check out will not be possible due to the system.

Changing or cancelling my booking:
Booking can be changed or cancelled up to 24 hours before date of arrival. We kindly ask you to notify us of the changes by writing to info@neotel.ee. Your payment will be returned by bank/credit card transfer. Booking cannot be changed or cancelled less than 24 hours before date of arrival.

How long will it take to get my payment back?
Depending on the payment method, your payment will be returned in 2-10 working days.

What do I need to do when I arrive and leave the hostel?
Guests can enter the room from 3 PM by using access code. There is no separate check-in. When leaving, the room needs to be vacated at 12 PM latest. The access code works from 3 PM on the date of arrival until 12 PM on the date of leaving.

When can I enter the hotel room and when should I leave?
Guests can enter the room from 3 PM when the access code is activated. Earlier entrance is not possible, unfortunately. The room needs to be vacated at 12 PM latest on the day of departure. The access code will lose its validity at that time. Please take all your belongings with you when leaving because the room cannot be entered without a valid access code.

When will I receive booking confirmation?
Booking confirmation will be sent by email and SMS as soon as your booking is confirmed and paid for. In case you do not receive the confirmation, please check your email address and phone number. Please also check the spam folder of your email. In case of questions or problems, please contact us by email at info@neotel.ee.

Rooms:

How often are the rooms cleaned?
All rooms are cleaned once the visit ends. For longer stays we clean the rooms after every 4-th day.

Does Neotel offer internet access?
Yes, all rooms have free WiFi. You will find the access code in your room.

Can neighbouring rooms be directly connected?
Sadly this is not possible, all rooms are separate.

How may people will fit into one room? It depends on the room. The biggest room is for 6 people, but most of the rooms are for 2 people.
All visitors must be registered at booking time. Only registered people are allowed to stay at the hostel. If this rule is ignored, we will reserve the right to evict the entire party.

Childrens beds
A crib for 0-4 year old babies will be provided to your room if you note it in your booking. Each room can hold at least one crib, if needed you can bring your own.

Do the rooms have a safety locker?
The rooms do not have a safety locker, but there is a locker in the hallaway for each room.

Can I smoke in Neotel?
Smoking is prohibited in all rooms and common areal and will trigger the fire alarm. The person smoking in the hostel (or the person who did the booking) may be fined (1000eur), additionally there will be a bill for damages caused by the smoking.

Kontakt

Neotel OÜ
Kood: 14741071
Uus-Sadama 21, 10120 Tallinn

neotel.ee

Kontakt